Klachtenprocedure

Gelukkig zijn de meeste mensen tevreden over de door ons geboden zorg. Het kan natuurlijk gebeuren dat er iets niet goed gaat of dat u ergens ontevreden over bent. Dit kan te maken hebben met de behandeling, bejegening of bijvoorbeeld te maken hebben met de bereikbaarheid van onze praktijk.
Het liefst gaan we hier dan zo snel mogelijk met u over in gesprek, zodat we helder krijgen wat er aan de hand is en samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Als u dit klachtenformulier invult dan zal de klachtenfunctionaris van onze praktijk contact met u opnemen om een afspraak te maken. We streven ernaar dit binnen drie werkdagen te doen. In de vakantietijd kan dit langer duren maar dan zullen we u hierover informeren. We zullen met u afstemmen wie er bij dat gesprek aanwezig zijn.
Het is ook mogelijk om uw klacht in te dienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze hulp is gratis. Hiervoor zijn wij aangesloten bij de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). U kunt de klacht indienen via hun website: skge.nl

  Klachtenformulier

  Hoe wilt u worden benaderd?

  Inzagerecht dossier en andere rechten van patiënten

  De rechten van de patiënt dragen bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Een patiënt kan met de arts een goede vertrouwensrelatie opbouwen, als hij weet dat zijn rechten worden gewaarborgd. Vertrouwen in de hulpverlener en naleving van patiëntenrechten bevorderen de toegankelijkheid van de zorg en therapietrouw. Het is dan ook belangrijk dat artsen de patiëntenrechten kennen en naleven.
  Voorbeelden van deze rechten zijn het geven van toestemming voor een behandeling, geheimhouding door de arts en het verlenen van inzage in het dossier.
  De rechten van de patiënt liggen verankerd in diverse wetten, zoals de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ).
  De WGBO is van deze wetten veruit de belangrijkste, omdat hierin alle rechten zijn neergelegd die van toepassing zijn op de relatie tussen arts en patiënt.
  De Wkkgz is op 1 januari 2016 in werking getreden. Naast belangrijke kwaliteitsbepalingen bevat deze wet diverse bepalingen waardoor het klachtrecht op een andere wijze vorm krijgt.’
  Vul hier het klachtenformulier in

   Klachtenformulier

   Hoe wilt u worden benaderd?